عوامل انقراض امت ها در قرآن و نهج البلاغه
60 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشکده اصول الدین
نام استاد/نام دانشجو : نصرت الله جمالی
چکيده: تحقیق حاضر یک بحث جامعه شناسی و روانشناختی اجتماعی برای مسائل حکومتی است که جنبه کار بردی دارد و از متن قرآن و کلام منقول از یگانه راد مرد جهان اسلام پس از رسول الله حضرت امیر المومنین علی (ع) است. این بحث با عنوان عومل انقراض امت ها، در دو بخش عمده تدوین شده است. بخش نخست پیرامون واژه های:عوامل، امت وانقراض. بخش دوم شامل سیزده عامل فرو پاشی و سقوط حکومتها و جوامع می باشد. هر عامل با ارئه نظریه و استنتاج نهایی همراه است که در ضمن آیات و روایات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته وهر کجا لازم به برداشت علی حده بوده، آورده است. عوامل مذکور عبارتند از: عدم اطاعت از رهبری، ظلم وبی عدالتی، ترک جهاد، تفرقه واختلاف، استبداد رای، دنیا گرایی سران امت، عبرت نگرفتن از انقراض امت های پیشین، فقرو تهی دستی برخورد ناشایسته، انداختن بار سنگین بر دوش مردم، جلوگیری از حق و گرایش به باطل، عدم شناخت حق از باطل و دور شدن از رحمت خدا. در سال 1378 با استاد راهنما دکتر مصطفی محقق به انجام رسید. این پایان نامه باتغییر نکاتی با عنوان عوامل سقوط حکومت ها در قرآن و نهج البلاغه به چاپ رسید.