دموکراسی ادعایی و آدمکشی هولناک
53 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره به جنایت های اخیر سربازان استکبار جهانی در افغانستان که با قران سوزی آغاز شد و به کشتن خانواده ی چندین نفره در یکی از شهر های استان قندهار ادامه پیدا کرد. ادعای دموکراسی برای کشور افغانستان داشتن