غلات و مسأله بدأ
57 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در باره بداء و نگرش غلات به آن