اوضاع افغانستان در یک نگاه 1385
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مختصری در باره اوضاع اجتماعی افغانستان را در بر دارد.