شبهات ضد شیعی در افغانستان 1386
48 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شبهات ضد شیعی در افغانستان را که توسط مخالفان شیعه مطرح می شود، بیان می کند.