ضرورت مبلغ و مناطق تبلیغی افغانستان 1387
52 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناخت مناطق تبلیغی و نیاز مبلغ برای افغانستان را توضیح می دهد