زبان ملت 1386
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حدود یکصد صفحه در باره زبان فارسی و نظر در پارس زبانان در تاجیکستان و افغانستان