بهینه سازی سیاست تبلیغی در افغانستان 1385
53 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
راهکار تبلیغی برای اعزام مبلغ به این کشور