عزاداری در افغانستان 1385
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
توضیح در باره عزاداری امام حسین در افغانستان و حضور همه مسلمانان از مذاهب گوناگون