شناسنامه افغانستان سال 1385
48 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حدود صد و پنجاه صفحه در باره وضعیت جغرافیایی و فرهنگی افغانستان