نگارش شاهنامه برای چیست 1388 سمینار فردوسی در دانشگاه کابل
53 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به گزارش ایرنا، "نصرت الله جمالی"با ارائه مقاله ای گفت: گسترش زبان فارسی از کاشغر گرفته تا سین کیانک چین، بغداد و شبه قاره هند مرهون شاعرانی چون فردوسی است. ... وی با اشاره به اینکه یکی از این اهداف ایجاد توجه به خالق هستی است،گفت: خردگرایی در شاهنامه فردوسی جایگاه ویژه ای دارد که گویای اهمیت خرد در اندیشه تاریخ ساز پدر زبان پارسی است و حتی در دل اشعار در معرفی خالق به مخلوق، نتوانسته از خرد سخن نگوید. وی افزود: تمام تلاش فردوسی این بود تا "خرد" را حاکم بر انسان و سرنوشت خود کند زیرا اگر خرد جلو دار ملت باشد، این همه درگیری ها، کشت و کشتار و جنگ بین حاکمان در سرزمین های مختلف پیش نمی آمد. وی ادامه داد: همت فردوسی بر آشنا کردن خود محوران به عقل و اندیشه است و از جنگ و خونریزی گریزان است ولی باید داستان رزم و رزم آوران را بیاورد تا بلکه طبع سیری ناپذیری انسان در گسترش قدرت و حفظ آن به هوش آید. وی ادامه داد که حرکت فردوسی در دل داستان های جنگی، صلح و آشتی است که از ضمیر خرد بر می خیزد. وی گفت: اگر در شاهنامه، زبان پند فردوسی را در زمینه های مختلف مشاهده می کنیم ، همه اینها برخواسته از خرد است و در اصل باید گفت ثمره خرد، پند دادن و پند پذیرفتن است و این را می توان یکی از اهداف فردوسی در شاهنامه دانست. جمالی در ادامه گسترش عدل و داد را از دیگر اهداف فردوسی نامید و گفت: با مطالعه شاهنامه و پیگیری داستان ها یکی پس از دیگری ، متوجه می شویم که این شاعر دنبال آن است تا عدل و داد را در جامعه جا بیندازد . وی گفت: دادگری از اموری است که با سرشت انسان، سازگار است و انسان ها طالب آن هستند از ظلم و ستمگری متنفر اند، زیرا عدل و داد در طول تاریخ موضوع مهمی برای فرهیختگان متمایل به سیاست بوده است. جمالی یادآور شد که فردوسی در شاهنامه از شاهی به شاه دیگر می پردازد، که بیانگر زودگذر بودن اقتدار است . http://www.onlybest.mihanblog.com/post/53