علل سقوط جامعه از دیدگاه نهج البلاغه 1371
54 بازدید
محل نشر: روزنامه کیهان ش 14701- 26/11/1371
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بیان عوامل سقوط و آسیب شناسی حکومت و جامعهو ارایه راهکارمقابله با آن از دیدگاه امام علی (ع)