تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1365 
زبان و ادبیات عرب 
دانشگاه تهران 
17.00 
فوق لیسانس 
1377 
علوم قران و حدیث 
دانشکده اصول الدین 
18.00 
سطح 4