یار حاضر (شعر) تقدیم به امام زمان عج
245 بازدید
تاریخ ارائه : 6/25/2013 7:05:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

آن یار حاضر و غایب ز چشم ما/ کی با تلنگرش رخ بر نهد به ما

تا این سیاهی چشمم نظر کند/ دنبال او دود که کجا بیندش کجا

ای یار مهربان ! به نظر کن نظر به ما/ تا این فراق به سر آید ای یار با وفا

در انتظار نشستم، دیگر توان نماند/ باید بلند شده بودم تا بینمت ز پا