نعمتی دیگر از نعمت های آفریدگار
59 بازدید
تاریخ ارائه : 11/29/2012 9:22:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

نمی دانم تا کنون به این که خداوند متعال بدن مارا  طوری آفریده است که خودش را ترمیم یا به عبارذت بهتر باز سازی می کند،فکر کرده اید؟؟؟؟؟ استخوان بدن می شکند ،خودش، خودش را بازسازی می کند ؛ دست انسان زخم می شود ، خودش را ترمیم می کند؛ ناخن انسان زیر چکش یا سنگ لطمه می بیند ، بعد از مدتی خودش را بازسازی می کند .

این چه علم و دانشی ست که خداوند در ایجاد سامانه ی ترمیم و بازسازی بدن ماداشته و بدن مارا از آسیب های وارد ه سلامتی می رساند. آیا نباید به خاطر همین نعمت، آفریدگار جهان را شکر کرد و سرتعظیم و نیاز به درگاه بی  

نیازش به خاک سایید و سجده کرد ؟و بگوییم خدا یا ما ترا نشناخته و نخواهیم شناخت. خودت ، خودت را به ما بشناسان؟