شعری برای طاهر پسرم به خاطر نوزادش
75 بازدید
تاریخ ارائه : 5/9/2012 11:02:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

شعری برای طاهر پسرم به خاطر نوزادش

من زتنهایی ندارم غصه ای در دل پسر/ تا تو در بستربیارامی همی بی درد سر

هیچ این دنیا ندارد اعتباردل خوشی /سر به سجده بر بنه، شکرانه ی حق ای پسر

تا نگاه حق دمادم مهرورزی می کند/ غم کجا باشد درین دنیای فانی ای پسر

این زمان زن ها همه دنبال آزادی بُوَند / شوهران پابندشان گردند جانم ای پسر

گرمِ "نی نی" باش و کیفش را نما تا ذات حق/ شاد باشد از محبت های تو جانم پسر

دختران مهر خدا دارند و خواهند از پدر/مهر ورزد  این پدراز بهرشان جانم پسر

گر نورزد مهر، بابا از برای دختران/ در نهان، دل را به دیگر دل، ببندد ای پسر

سر نهد بر دوشِ بیگانه زخواهش هایِ مهر/ تا شود جبران کمبود از پدر، جانم پسر

گول دختر با "عزیزم" گفتن یکباره شد/ چون پدر یک بار ناگفت نورچشمم! ای پسر

گفتن بابا به دختر: ای عزیزم ! تکیه گاست/ مهر بابا برسرش  چتری ز درگاه خداست

تا بود سیراب مهر از خانه ی پاک پدر/ کی رود دنبال گفتار فریبِ یک پسر؟

پس برایش مهرورزی کن که تا همراه توست/ تا دلش محکم شود بر مهر خانه ای پسر

غیر ازین بیزار می گردد ز خانه جان من!/ پس مکن زارش به خانه چون گریزد ای پسر

نصرت الله جمالی

20/2/1391