95. خدا نشناسی (حکایت های ملا جمال)
46 بازدید
تاریخ ارائه : 1/27/2013 10:26:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

95. خدا نشناسی (حکایت های ملا جمال)

شنبه ی گذشته23/10/1390منزل امام جمعه بودم داستانی را از واقعه و رخدادی برای عالم سرشناسی که با برنامه هایش شهرتی به هم زده نقل فرمود: با ایشان در جایی مهمان بودیم بعد یک نفر به ایشان گفت حاجی آقا یادتان هست قبل از انقلاب، فلان جا مهمان بودید و من پذیرایی می کردم؛ حالا مرا شناختید؟

ایشان در جوابش گفت نه نشناختم! بعد دوباره آن فرد گفت حاجی آقا یکبار نیز منزل ما مهمان بودید یادتان هست ؟ حالا مرا شناختید؟ باز هم حاجی آقا فرمود نه نشناختم! او که ناراحت شده بود گفت شما آخوند ها عجب آدم هایی هستید نان و نمک هم که می خورید باز آدم را نمی شناسید! حاج آقا در جواب فرمود بنده خدا ! شصت هفتاد سال است نان و نمک خداوند را خورده ایم ولی او را نمی شناسیم توقع داری با یکبارنان و نمک، شما را بشناسیم؟