عاقبت زندگی
48 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 1:02:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان
عاقبت زندگی=
عاقبت، این قبر کــــن مسلمین /
مـــرگ کشـــیدش به درون زمین-
عاقبــت این سنگ نـــــویس قبور /
سنگ خــود آماده نه و شد به گور-
عاقبت این قــــاری امـــــوات ما /
این تن و جــــانش بشد از هم جدا-
عاقبت این شاطـــر نـــان و تنور/
شد به لحـــد جسم نحیفش چو مور-
عاقبت این خطـــبه گـر جمعه ها /
گـــور گــــرفتـــــش زبر دیده ها-
عاقبت این قـــاضی پـــرونـده ها /
مرد و بماند آن همــــه پرونده ها-
عاقبت این مــــرد نمـــاز هـمــه /
قـــبر بشــــد جایگهـش چون همه-
عاقبت این محـــتسب بـــا وفــــا /
مـــرد به هنگــــام سحـــر بی ریا-
عاقبت این غــسل ده مــــرده ها /
غسل دهش شـــد دگـــری در قـفا-
عاقبت این رقعــه نـــویس زمان /
رفت به خـــاک ابــدی بی گمـــان-
عاقبت این کوزه گر خوش نفس/
حبس بشـــد این نفـــسش در قفس-
عاقبت این کـله پـــز شهـــر ما /
در لحــدش خفـــته و دیگـش به پا-
عاقبت این خــــادم مسجــد کمند/
مرگ ربودش چـــو اذان شـد بلند-
عاقبت این خطـــبه گــر ازدواج/
همسر او بیوه و شــد هـاج و واج-
عاقبت این گزمه ی خوشکار ما /
رفت و سلاحــش بشـد از او جـدا-
عاقبت این شاعــر بی چـاره هم/
رفت و بجا مـــانده از او یک قلم-
هر که تــو دیـدی برود بی گمان /
مرگ بود از پی هـــر کس روان-
فـرق نــدارد بــر او شغل و کار /
جمله ی مــردم بر او چـون شکار-
صید کند جمله شکاران خــویش /
دان که شکــاری تو برایش زپیش-
سعی نمـــا تا نشــــدی صـید او،/
توشــــه ی آن دام بکــــن جستجو-
تا نــروی دست تهی زین جهان /
چونکه روی بی خبر از این میان-
عاقبت ای پیر جمالی! بدان/
رفته جوانی و نمانده از آن-
نصرت الله جمالی
۶/۳/۸۱