حافظ ، ستم و داد
58 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 1:17:00 PM
موضوع: ادبیات فارسی
حافظ ، ستم و داد:
حافظ معتقد است ستمگری را همه می دانند ولی باید وفای عهد داشت و به پیمان ها عمل کرد. سفارش حافظ به این است که باید که اگر اندیشمندان سیاست یا سیاست مداران اندیشمند می خواهند افکار و اندیشه ی شان فراگیر شود و در یک محدوده ی مرزی زمینگیر نشود و مرزها را درنوردد، باید جهانسوز و جگرسوز نباشند بلکه عدل و داد را پیشه خودسازد و به گسترش آن همت داشته باشد. این کلید جهانگشایی است نه توپ و تانک و مسلسل یا سلاح های پیشرفته الکترونیکی ناتو:
به قدّ و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد / جهان بگیرد اگر دادگستری داند
وفای عهد، نکو باشد ار بیاموزی/ وگرنه هرکه تو دانی ستمگری داند
حتا حافظ به عقیده مندان مبسوط الید نیز هشدار می دهد که زیر دستان شان به مردم ستم نکنند که آن را از چشم عقیده می دانند نه از شخص انجام دهنده ی بدی:
چو پرده دار به شمشیر می زند همه را/ کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
و سفارش می کند دل درویشان و ناداران را به دست آورید :
توانگرا!دل درویش خود به دست آور/ که مخرن زر و گنج و درم نخواهد ماند